|  O nas  |  Nasze cele  |  Wsparcie techniczne  |  Oferta  |  Nasze realizacje  |  Kontakt  | 

Warunki gwarancji 
Narzędzia Wsparcie techniczne  > Warunki gwarancji 


Ogólne warunki gwarancji

 1. ISBM-Systemy i Sieci Komputerowe oraz Usługi Inżynierskie (zwana w dalcszej części ISBM) udziela gwarancji na poprawne działanie sprzętu i wykonanych przez siebie instalacji na czas określony w karcie gwarancyjnej, który liczony jest od dnia wystawienia faktury VAT. W przypadku braku karty gwarancyjnej okres gwarancji wynosi 24 miesiące liczone od dnia wystawienia dowodu zakupu. Ujawnione w okresie gwarancji wady (w szczególności wady części i defekty produkcyjne) będą usuwane bezpłatnie przez serwis ISBM.

 2. Sprzęt posiadający oryginalne karty gwarancyjne producenta powinien być serwisowany przez użytkownika końcowego w autoryzowanych punktach serwisowych wyszczególnionych w karcie gwarancyjnej.

 3. Odpowiedzialność ISBM z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów (art.558 §1 Kodeksu Cywilnego) dotyczy jedynie konsumentów (w rozumieniu KC). Względem pozostałych odbiorców - odpowiedzialność z tego tytułu zostaje wyłączona.

 4. Gwarancji nie podlegają:

 • nośniki, na których jest dostarczane oprogramowanie

 • towary, których jedyną wadą jest niekompatybilność,

 • baterie, akumulatory, materiały eksploatacyjne,

 • uszkodzenia towaru związane z jego niewłaściwą instalacją, konserwacją, nieautoryzowaną regulacją, niewłaściwym użytkowaniem i przechowywaniem,

 • uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji lub próby dokonywania napraw, przeróbek czy zmian konstrukcji.

Tryb zgłaszania reklamacji

 1. Reklamowany sprzęt powinien zostać dostarczony do siedziby ISBM na koszt i ryzyko nabywcy (osobiście lub za pośrednictwem firmy przewozowej) z takim wyposażeniem i w takiej konfiguracji, w jakiej został zakupiony. Wszystkie nalepki i oznakowania naniesione przez partnera handlowego lub użytkownika muszą być usunięte.

 2. Przed przekazaniem sprzętu do naprawy nabywca powinien:

 • dokładnie sprawdzić uszkodzony sprzęt i szczegółowo opisać rodzaj uszkodzenia - dostarczyć zgłoszenie reklamacyjne (opis uszkodzeń) wraz ze sprzętem oraz kopią karty gwarancyjnej i dowodu zakupu do siedziby ISBM,

 • dodatkowo należy - w przypadku przesyłania towaru za pośrednictwem przewoźnika - dołączyć do każdej paczki specyfikację zawierającą: nazwę i nr seryjny towaru, opis załączonego wyposażenia i ilość towarów zawartych w paczce,

 • sprzęt należy dostarczyć wraz z całym wyposażeniem (instrukcja obsługi, kable, sterowniki itp.), w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem (karton, formy styropianowe, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.),

 • dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne i nie uszkodzone plomby gwarancyjne.

 1. W przypadku osobistego dostarczenia sprzętu do serwisu, ISBM wyda klientowi potwierdzony formularz zgłoszenia reklamacyjnego, który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru reklamowanego sprzętu. ISBM zastrzega, że nie wydaje duplikatu zgłoszenia reklamacyjnego i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki utraty tego dokumentu.

 2. W przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem firmy przewozowej, potwierdzeniem przyjęcia przesyłki do serwisu jest złożenie na liście przewozowym podpisu i pieczęci serwisowej przez pracownika ISBM.

Terminy serwisowe

 1. ISBM zobowiązuje się do naprawy towaru zgłoszonego w trybie reklamacyjnym w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia towaru do serwisu.

 2. W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. konieczności sprowadzenia podzespołów z zagranicy), termin naprawy ulega przedłużeniu do 21 dni roboczych.

Tryb wydania towaru z serwisu

 1. Po wykonaniu naprawy sprzęt będzie przekazany klientowi osobiście (lub upoważnionej pisemnie osobie) na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego w serwisie ISBM lub za pośrednictwem przewoźnika na koszt ISBM.

 2. Klient otrzymuje pokwitowanie odbioru towaru z reklamacji, który jest jednocześnie kartą gwarancyjną na odebrany z naprawy towar, a równocześnie jest podstawą do ewentualnej wymiany sprzętu na nowy (patrz poniżej).

Utrata praw gwarancyjnych

Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

 • zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych ISBM lub producenta,

 • samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione,

 • uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych,

 • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia towaru i powstania wad tym wywołanych,

 • uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji sprzętu,

 • uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych
  z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych,

 • niemożności odczytania karty gwarancyjnej (o ile karta została wydana),

 • utraty przez klienta karty gwarancyjnej, lub dowodu zakupu będącej jedynym dokumentem umożliwiającym reklamowanie sprzętu.

Przepisy końcowe

 1. Klient jest zobowiązany przy odbiorze towaru sprawdzić czy otrzymał prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną (data sprzedaży, pieczątka ISBM, podpis wystawiającego gwarancję, podpis nabywcy) oraz czy na towarze zostały umieszczone naklejki gwarancyjne. Nieprawidłowo wypełniona karta gwarancyjna może nie nabrać mocy prawnej.

 2. ISBM nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania ze sprzętu będącego w naprawie.

 3. ISBM nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na dyskach i innych nośnikach dostarczonych wraz ze sprzętem do serwisu, jak również danych konfiguracyjnych urządzeń i zapisanych w pamięci urządzenia.

 4. W przypadku dostarczenia produktu do serwisu bez opisu uszkodzenia lub gdy reklamacja jest nieuzasadniona - ISBM obciąża klienta kosztami ekspertyzy.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


ISBM-Systemy i Sieci Komputerowe oraz Usługi Inżynierskie, Bydgoszcz 2019

Opinie o ISBM - Systemy i Sieci Komputerowe oraz Usługi Inżynierskie