|  O nas  |  Nasze cele  |  Wsparcie techniczne  |  Oferta  |  Nasze realizacje  |  Kontakt  | 

- teleinformatyka - 
usługi: 
infrastruktura 
poczta/WWW 
serwis 
odzyskiwanie danych 
oprogramowanie 
bezpieczeństwo 
- oprogramowanie 
- sprzęt 
sprzęt: 
komputery 
monitory, projektory 
pamięci masowe 
akcesoria 
- budownictwo - 
przeglądy okresowe 
nadzory budowlane 
projektowanie 
doradztwo Oferta  > - teleinformatyka -  > usługi:  > infrastruktura 

Sieci komputerowe (sieci transmisji danych) 

instalacja sieci

Sieć komputerowa to w najprostszym przypadku 2 urządzenia (najczęściej komputery) połączone układami transmisji danych (interfejs sieciowy, karta sieciowa, medium transmisyjne - np. skrętka).

Tyle definicja. Każda firma w pewnym momencie swojego rozwoju odczuje potrzebę przesyłania informacji wewnątrz własnej organizacji, czy chociaż by dostępu do internetu.

"Dopiero sieć to komputer" - hasło, jakie głosiła firma SUN w latach 80 XX wieku bardzo dobrze obrazuje znaczenie sieci komputerowych we współczesnym świecie.

Ponieważ sieć komputerowa stanowi obecnie podstawę działania wszystkich systemów teleinformatycznych, często określa się mianem krwioobiegu firmy.

Również my dostrzegamy znaczenie jakie odgrywają sieci komputerowe w sprawnym przebiegu procesów biznesowych.

Usługi sieciowe realizowane przez naszą firmę można podzielić na trzy obszary:

 • usługi projektowo-wdrożeniowe,
 • serwis,
 • doradztwo.

W tych obszarach świadczymy wszelkie usługi związane z:

- projektowaniem  sieci komputerowych,

- budową, przebudową i rozbudową instalacji sieci komputerowych,

- serwisem istniejących instalacji,

- konfiguracją,

- połączeniem zdalnych oddziałów firmy przy pomocy bezpiecznych tunelów VPN.

O naszym doświadczeniu w tym zakresie najlepiej świadczą zrealizowane przez nas zlecenia.

Korzyści jakie może uzyskać firma prawidłowo rozwijająca swoją infrastrukturę to:

- wzrost wydajności pracy dzięki wdrożeniu efektywnego systemu przesyłaniu informacji między użytkownikami i systemami komputerowymi,
- zmniejszenie kosztów związanych z wykorzystaniem łączy telekomunikacyjnych (w tym w wyniku wdrożenia telefonii IP),
- ograniczenie kosztów utworzenia i utrzymania sieci,
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa przesyłania informacji,
- wzrost konkurencyjności na rynku dzięki stosowaniu innowacyjnych technologii.

Zasilanie gwarantowane
Zasilanie gwarantowane - to pewien skrót, pod którym należy rozumieć zapewnienia zasilania o wymaganych cechach jakościowych i ilościowych. Inaczej mówiąc zasilanie nieprzerwane najlepiej pozbawione niepożądanych zakłóceń. Pewność zasilania ma niebagatelne znaczenie przy kluczowych elementach procesu (czy to produkcyjnego, obliczeniowego czy biurowego).
Można ją osiągnąć stosując odpowiednie środki techniczne:
- wydzielone instalacje zasilające,
- UPS-y, których zadaniem jest nie tylko podtrzymanie zasilania, ale i zapewnienie odpowiedniej jego jakości,
- generatory prądu (współpracujące zazwyczaj ze środkami wymienionymi powyżej).

Dzięki naszym kompetencjom i doświadczeniu możemy zaoferować rozwiązanie problemów z zasilaniem w newralgicznych dla Państwa punktach.
Instalacje przemysłowe
Środowisko przemysłowe jest szczególnie narażone na awarie i uszkodzenia urządzeń teletechnicznych. Dużą uwagę należy przywiązać do zastosowanych urządzeń oraz instalacji z ich dokładnym przeznaczeniem. Aby zminimalizować wszelkie awarie a także zabezpieczyć instalacje przed niekorzystnymi warunkami, wymagane jest rygorystyczne przestrzeganie wszelkich norm i standardów montażu. W warunkach przemysłowych urządzenia narażone mogą być na takie czynniki jak: drgania, pole elektromagnetyczne, zapylenie, skoki temperatury, duża wilgotność i chemikalia.

Zastosowanie najnowszych rozwiązań sieciowych, takich jak odporne przełączniki Ethernet, światłowodowe konwertery Ethernet oraz wysokowydajne serwery, jest gwarancją poprawnej i bezawaryjnej pracy sieci wewnętrznej oraz układów automatyki.

Systemy teletechniczne montowane w zakładach produkcyjnych muszą spełniać szereg wymagań takich jak:

 • przystosowanie do pracy w warunkach trudnych,
 • zabezpieczenie napięciowo-prądowe,
 • brak kolizji z innymi instalacjami,
 • duża odporność na awarie i przestoje.

W ramach wykonywanego przez nas okablowania strukturalnego zapewniamy wykonanie takich rzeczy jak:

 • trasy kablowe,
 • elementy okablowania przewodowego,
 • elementy okablowania optycznego,
 • wyposażenie serwerowni.
Serwerownie

Centrum przetwarzania danych

Czym jest Centrum przetwarzania danych?
Zgodnie z definicją zawartą w normie TIA-942, centrum przetwarzania danych jest to budynek lub jego część, która w ramach swojej podstawowej funkcji mieści pomieszczenie komputerowe i strefy je obsługujące. Serwerownia, centrum przetwarzania danych, data center, to niektóre z wielu określeń najważniejszego miejsca w całej infrastrukturze sieciowej. Jest to element z jednej strony ważny, a z drugiej mający wymagania dotyczące przed wszystkim:
- bezpieczeństwa (w tym również ochrona przez zalaniem, pożarem, wandalizmem, wyładowaniami atmosferycznymi),
- zasilania (to najbardziej oczywiste wymaganie jednak wcale nie najłatwiejsze do spełnienia),
- warunków klimatycznych (czyli utrzymania odpowiedniej temp. i wilgotności).
Posiadamy niezbędne doświadczenie i uprawnienia do wykonywania tego typu obiektów.
Stopień dostępności infrastruktury centrum danych określa się  klasą tier.
Wyszczególniamy 4 klasy:
- tier 1 - brak redundancji systemów,
            - 99,671 % dostępności,
- tier 2 - tier 1 + nadmiarowość pojemności,
           - 99,749 % dostępności,
- tier 3 - tier 1 + tier 2 + nadmiarowość zasilania i linków zewnętrznych,
            - 99,982 % dostępności,
- tier 4 - tier 1 + tier 2 + tier 3 + wszystkie elementy są w pełni odporne na awarie (w tym systemy zasilania, chłodzenia, utrzymania warunków klimatu, serwery itp)
            - 99,995 % dostępności.
Podręczne kompendium

Wybrane parametry okablowania

W teletransmisji mierzone są parametry fizyczne toru transmisyjnego. W okablowaniu strukturalnym tor transmisyjny składa się z jednego lub wielu – połączonych ze sobą – odcinków skręconych par przewodów oraz złączy. Podczas testowania okablowania mierzone są parametry torów, które możemy podzielić na trzy kategorie:

1. Parametry mechaniczne

 • Poprawność podłączenia przewodów (mapa połączeń).

 • Długości torów transmisyjnych (l [m]).

2. Parametry propagacyjne

 • Opóźnienie propagacji (tp [ns]).

 • Błąd opóźnienia (Δtp [ns]).

 • Stałoprądowa oporność pętli (Rp [Ω]).

 • Tłumienie (ATTN [dB]).

 • Impedancja charakterystyczna i/lub straty odbiciowe (Zo [Ω] i/lub RL [dB]).

3. Parametry kompatybilności elektromagnetycznej

 • Wielkości opisujące zjawisko przesłuchów:

  • NEXT [dB]),

  • PSNEXT [dB],

  • ELFEXT [dB],

  • PSELFEXT [dB].

 • Straty zakłóceń współbieżnych (LCL [dB]) – miara zrównoważenia toru.

 • Straty zakłóceń współbieżnych w stosunku do sygnału różnicowego (LCTL [dB]) – miara zrównoważenia toru.

 • Tłumienie sprzężeniowe (ac [dB]) – miara skuteczności ekranowania.

 • Impedancja sprzężeniowa (Zt [Ω/m] – miara skuteczności ekranowania.


Przesłuch (NEXT loss)

Ponieważ pary skręcone tworzące kabel UTP, FTP lub STP znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie względem siebie, to sygnał z pary nadawczej przenika do pary odbiorczej. Jest to zjawisko niepożądane. Najgorsza sytuacja powstaje w miejscu, gdzie najsilniejszy sygnał pary nadawczej przenika do pary odbiorczej. Miejsce to znajduje się w pobliżu punktu generacji sygnału - near-end (bliski koniec).

NEXT loss jest najbardziej krytycznym parametrem określającym jakość łącza, zależnym od wielu czynników. Na przykład: sposób zakończenia („zaterminowania”) kabla może okazać się istotny; odwinięcie pary na więcej niż 10 mm może powodować problemy związane z przesłuchem. Parametr jest silnie zależny od częstotliwości i nie jest proporcjonalny do długości kabla.

Tłumienność

Tłumienność określa straty sygnału w funkcji częstotliwości na jednostkę długości wyrażone w (dB). Mniejsza wartość tłumienności jest korzystniejsza.

Na tłumienność mają wpływ następujące czynniki:

 • Częstotliwość. Im wyższa częstotliwość, tym większa tłumienność.

 • Długość kabla. Dłuższy kabel wprowadza większe tłumienie.

 • Wiek kabla. Kabel może ulegać starzeniu wskutek długotrwałego oddziaływania wysokiej temperatury.

 • Wilgotność może mieć wpływ na wartość tłumienności.

ISBM-Systemy i Sieci Komputerowe oraz Usługi Inżynierskie, Bydgoszcz 2019

Opinie o ISBM - Systemy i Sieci Komputerowe oraz Usługi Inżynierskie